Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst geüpdate: 11 maart 2021.

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Leiderschapsacademy.
1.2. Leiderschapsacademy: Leiderschapsacademy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74624938, gevestigd aan Bakema-Erf 331, 3315 JH Dordrecht met btw identificatienummer NL. Bereikbaar via info@leiderschapsacademy.nl.
1.3. Coaching: coaching tijdens of naast trainingen en bij persoonlijke coachingstrajecten.
1.4. Cliënt: degene die aan een opleiding, training of coaching van Leiderschapsacademy deelneemt.
1.5. Incompany: coaching of training op maat die Leiderschapsacademy exclusief creëert en/of organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Leiderschapsacademy.
1.7. Training: een opleiding waaraan on- of offline deel kan worden genomen door middel van open inschrijving.
1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Leiderschapsacademy. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
1.9 Evenement: een live gebeurtenis – fysiek of online – in het kader van een Opleiding, Training of Coaching.
1.10. Offerte: ieder aanbod van Leiderschapsacademy tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leiderschapsacademy en een Opdrachtgever.
1.12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.13. Partijen: Leiderschapsacademy en Opdrachtgever tezamen.
1.14. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 14 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Leiderschapsacademy.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Leiderschapsacademy, inschrijving bij of opdracht aan Leiderschapsacademy en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Leiderschapsacademy.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Leiderschapsacademy en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Leiderschapsacademy slechts indien deze door een gevolmachtigde van Leiderschapsacademy schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een opleiding of coaching met de leerwensen van de Cliënt worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Leiderschapsacademy gesloten Overeenkomsten leiden voor Leiderschapsacademy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Leiderschapsacademy zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Leiderschapsacademy en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Leiderschapsacademy dus niet.
4.3. Leiderschapsacademy is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Leiderschapsacademy voor de uitvoering van een met Leiderschapsacademy gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is Leiderschapsacademy gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.
4.4 Het belang van de Cliënt staat voor Leiderschapsacademy altijd voorop, ook wanneer de kosten van de Overeenkomst door Opdrachtgever betaald zijn.
4.5 Leiderschapsacademy en/of door Leiderschapsacademy ingeschakelde derden kunnen niet gehouden worden aan het delen van vertrouwelijke persoonsinformatie over Cliënt aan Opdrachtgever.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Leiderschapsacademy, haar medewerkers en/of door Leiderschapsacademy ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever en Cliënt verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Leiderschapsacademy verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van Cliënt heeft verkregen – of vice versa – en welke aan Leiderschapsacademy zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Training, Opleiding of Coaching.

6. Prijzen

6.1. Alle door Leiderschapsacademy genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.leiderschapsacademy.nl.
6.2. Leiderschapsacademy kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden
6.4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal Leiderschapsacademy de opleiding verzorgen en zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden.

7. Facturering en betaling

7.1. Leiderschapsacademy factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Leiderschapsacademy verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

In het geval van een online training met directe levering (onmiddelijke toegang)
7.4 Leiderschapsacademy dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtgever en/of Cliënt tijdens het bestelproces expliciet gevraagd wordt om afstand te doen van het herroepingsrecht.
7.5 Indien Opdrachtgever en/of Cliënt afstand heeft gedaan van zijn of haar herroepingsrecht en de dienst door Leiderschapsacademy is geleverd, zal Leiderschapsacademy alleen nog kosten naar ratio aan Opdrachtgever vergoeden. Leiderschapsacademy calculeert die kosten naar rato op eigen voorwaarden maar is Opdrachtgever een uitleg verschuldigt. Over de, door Leiderschapsacademy, bepaalde kosten naar rato wordt verder niet gecorrespondeerd.
7.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Cliënt op de hoogte is van het afstaan van het herroepingsrecht tijdens het bestelproces.

8. Verplaatsing of annuleringen door Leiderschapsacademy

8.1. Leiderschapsacademy is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Leiderschapsacademy betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
8.2 In geval van lid 1 dient Opdrachtgever de gewenste terugvordering van kosten binnen 7 dagen na berichtgeving door Leiderschapsacademy over verplaatsing of annulering door Leiderschapsacademy Schriftelijk kenbaar te maken.
8.3. Leiderschapsacademy is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Leiderschapsacademy betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Leiderschapsacademy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen twee maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen vier weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste Cliënt zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Leiderschapsacademy verschuldigd.
9.4. Indien een Cliënt of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Leiderschapsacademy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen twee weken voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen twee werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen twee werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Leiderschapsacademy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Leiderschapsacademy gemaakte kosten in tijd en materiaal (door Leiderschapsacademy te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Leiderschapsacademy is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Leiderschapsacademy gemaakte kosten in tijd en materiaal (door Leiderschapsacademy te specificeren).

Annulering overnachting

9.9. Een bij Leiderschapsacademy gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Leiderschapsacademy gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs;
b. bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
c. bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
d. bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
e. bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Leiderschapsacademy betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Opleiding, Training of Coaching, de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Leiderschapsacademy op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van Leiderschapsacademy mocht komen vast te staan, is Leiderschapsacademy slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Leiderschapsacademy is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Leiderschapsacademy gesloten overeenkomst, is Leiderschapsacademy daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een Cliënt de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. Leiderschapsacademy is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Leiderschapsacademy bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Leiderschapsacademy voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Leiderschapsacademy door de verzekeraar van Leiderschapsacademy.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de Cliënt(en) de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6 Het is volledig aan de Cliënt wat er gedaan wordt met de informatie die verkregen wordt uit Opleidingen, Training en Coaching van Leiderschapsacademy: Cliënt blijft zelf – ten alle tijden – verantwoordelijk voor zijn eigen behaalde, danwel niet-behaalde resultaten. Leiderschapsacademy is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van de interpretatie(s) en perceptie(s) door Opdrachtgever en/of Cliënt van onze Opleidingen, Training en Coaching.
11.7. De in de leden 1 tot en met 6 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leiderschapsacademy of diens leidinggevende ondergeschikten.

Online
11.8 Alle Opleidingen, Trainingen en Coaching van Leiderschapsacademy, onze website(s) en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook draagt Leiderschapsacademy geen verantwoordelijkheid voor, of de downloads die wij aan Opdrachtgever en/of Cliënt ter beschikking stellen, volledig virusvrij zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Cliënt om jouw digitale apparaten adequaat te beveiligen.

Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons. Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Leiderschapsacademy ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Leiderschapsacademy houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2 Tijdens een Opleiding, Training of Coaching kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) Leiderschapsacademy. De Opdrachtgever en/of Cliënt gaat of gaan er expliciet mee akkoord dat op en om de locatie en/of het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van Cliënten (en dus ook mogelijk van de Cliënt) en dat deze mogen worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen. Het is de Cliënt niet toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compactcamera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van Leiderschapsacademy. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact met Leiderschapsacademy op.
12.3. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. Leiderschapsacademy verwerkt de door de Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy & Cookie statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Leiderschapsacademy.

14. Medewerkers van Leiderschapsacademy

14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Leiderschapsacademy inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Leiderschapsacademy verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .
14.2 Enkel en alleen de eigenaar van Leiderschapsacademy kan worden betiteld als ‘gevolmachtigde’ van Leiderschapsacademy en is daarmee de enige die mag afwijken van in Offerte geldende afspraken, zoals benoemd in artikel 3, lid 4.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. De klachten- en geschillenregeling van Leiderschapsacademy is van toepassing op de Overeenkomst tussen Leiderschapsacademy en Opdrachtgever. De klachten- en geschillenregeling staat vermeld op de website www.leiderschapsacademy.nl.
15.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van de Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Leiderschapsacademy en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de (ver)nietig(d)e bepalingen in acht worden genomen.
16. Tot slot

16.1 Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (info@leiderschapsacademy.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.